LID WordEN     0172 42 40 48

Tijdens openingstijden

info@hvalphen.nl

Openingstijden: wo: 14.00 uur - 16.00 uur | za: 11.00 uur - 16.00 uur

Privacyverklaring

Historische Vereniging Alphen aan den Rijn

Historische Vereniging Alphen aan den Rijn (HVA) gevestigd te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
- M.H. Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van     HVA. Hij is te bereiken via de email van de  penningmeester . 

www.hvalphen.nl 
Van Boetzelaerstraat 48, 2406BG Alphen aan den Rijn

Persoonsgegevens die wij verwerken
HVA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt als lid van de vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor
- en achternaam
  - Geslacht - Adresgegevens   
en, niet van alle leden:
- Telefoonnummer 
- E-mailadres. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HVA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzending van ons blad De Viersprong
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
HVA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HVA) tussen zit. HVA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Microsoft Excel voor de registratie van genoemde persoonsgegevens om De Viersprong per post en andere informatieberichten per email aan de leden te doen toekomen of adreslabels te printen voor de enveloppen waarin de nieuwsbrieven worden verstuurd.
De email-adressen zijn tevens opgeslagen in het programma PC Leden van Capgemini. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze mail , dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd, worden de genoemde persoonsgegevens uiterlijk zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin u heeft opgezegd, verwijderd uit de ledenadministratie, zodat de penningmeester van HVA kan nagaan of er nog een contributiebetaling van u wordt verwacht.

Delen van persoonsgegevens met derden
HVA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u als lid, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden worden afspraken gemaakt over waarborgen van uw privacy. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HVA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HVA en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
penningmeester . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HVA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen                                 HVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze mail