LID WordEN     0172 42 40 48

Tijdens openingstijden

info@hvalphen.nl

Openingstijden: wo: 14.00 uur - 16.00 uur | za: 11.00 uur - 16.00 uur

Toelichting op de jaarcijfers 
van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn

KvK nummer  40445690 RSIN nummer : 804051707

RESULTAAT

In het jaar 2022 was het resultaat € 1.895 negatief tegen €1.181 negatief in 2021.
In 2021 zijn de cijfers nog beinvloed door de gevolgen van het Covid virus en de lock downs.
In 2022 waren er geen excursies maar de erfgoedwinkel was weer open voor publiek.

OPBRENGSTEN

Contributie
De contributie-opbrengst is in 2022 weer wat lager door de gestage daling van het aantal leden.
De daling was echter wat kleiner dan verwacht en de inkomsten daalden minder hard dan begroot.

Giften
De extra giften bij contributie bedroegen bijna 18 % van de contributie. Daar zijn we zeer content over en deze zijn ook nodig geweest.
Overige Giften in 2022 waren eenmalige extra ontvangsten van dankbare leden en voor hulp in het archief en genealogie.

LASTEN

Bijdrage DVW
De bijdrage aan De Vergulde Wagen voor de aankoop van het blad De Viersprong dat we onze leden verstrekken
was gelijk aan 2021 en overeenkomstig de begroting.

Lezingen
Als gevolg van de lock-down in 2021 is slechts de ledenvergadering plus 1 lezing doorgegaan waardoor deze kosten toen veel lager waren
In 2022 zijn alle lezingen weer doorgegaan met weer hogere lasten tot gevolg.

Algemene kosten
Deze kosten waren gelijk aan die in 2021. Overwegend postzegels en wat vrijwilligerskosten

Contributies
Deze kosten zijn de updates voor het genealogie programma en het programma voor de ledenadministratie.

Archief
Deze kosten vertoonden een lichte daling

BALANS

Vanwege het besluit om te stoppen met excursies is de reserve van €724,90 toegevoegd aan de Algemene Reserve

BEGROTING 2023

In totaal is de verwachting voor 2023 een uitkomst van € 2.675 negatief
De bijdrage aan DVW wordt voor 2023 begroot op €26.000 (incl. BTW).
DVW had in 2022 een klein verlies van €1.143. De kosten van het drukken en bezorgen van het blad die stijgen.
In 2023 stijgt de contributie na 7 jaar van €22 naar €24. Hiermee kan de hogere bijdrage aan DWV
worden gefinancierd.

Het aantal betalende leden daalde in 2022 per saldo van 913 naar 897. De daling kon nog worden beperkt
door de aanmelding van 24 nieuwe leden (vorig jaar 28).
Het ledenaantal blijft een groot aandachtspunt in verband met de financiering van de huisvestingskosten
van De Vergulde Wagen (ons "clubgebouw") in de toekomst.

De kosten voor het lustrumjaar in 2023 (75 jaar) komen ten laste van de reserve daarvoor.

Historische vereniging Alphen aan den Rijn

BALANS PER 31 - 12 - 2022

STATUTENWIJZIGING
HISTORISCHE VERENIGING ALPHEN AAN DEN RIJN

Klik hier