LID WordEN     0172 42 40 48

Tijdens openingstijden

info@hvalphen.nl

Openingstijden: wo: 14.00 uur - 16.00 uur | za: 11.00 uur - 16.00 uur

Stichting De Vergulde Wagen 
Adres: Van Boetzelaertraat 48      
2406 BG Alphen aan den Rijn        
telefoon: 0172 - 424048 
ANBI nummer: 8076.47.214                                        
Kamer van Koophandel : 28081554    

De Stichting is opgericht op 11 maart 1999. De statuten zijn gewijzigd op 10 juli 2013. De zetel is in de gemeente Alphen aan den Rijn. De Stichting heeft als doel het verlenen van facilitaire diensten aan de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn alsmede het bevorderen van de kennis over het verleden van Alphen aan den Rijn en de omliggende regio. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

-          Het huren en beschikbaar stellen van kantoor- en expositieruimte 
-          Het (doen) inrichten en verzorgen van exposities 
-          Het (doen) uitgeven van een informatieblad 
-          Het exploiteren van een erfgoedwinkel 

Bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 
De heer A. Hamoen,  voorzitter                   sinds 31 augustus 2021 
Mevrouw M.W. Langeveld – Turkenburg, secretaris     sinds 21 oktober 2015 
De heer M.H. Kok, penningmeester       sinds 4 juni 2016    

De uitoefening van de functie van bestuurslid is onbezoldigd. De Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het financiële boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Indien bij een eventuele liquidatie van de Stichting een batig saldo resteert zal dit worden besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.